Επόμενες 10 εγγραφές


Αύξων αριθμός:
1
Αριθμός χειρογράφου:
00001
Ημερομηνία κατάθεσης:
5 Ιουλίου 1918.
Καταθέτης:
Αρχείον Λεξικού (Γλωσσικής Εταιρείας) αριθ. 82.
Συλλογέας:
Ο συγγραφεύς ανώνυμος
Τόποι συλλογής:
Πολύγυρος και πέριξ χωρία.
Τίτλος συλλογής:
Τραγούδια της Χαλκιδικής ήτοι συλλογή διαφόρων δημωδών ασμάτων μετά συντόμου εν τέλει λεξιλογίου και ολίγων παροιμιών 30. Εν Θεσσαλονίκη κατά Φεβρουάριον 1891.
Θεματικές ενότητες:
Άσματα εν συνόλω 117, παροιμίαι 30. Τα ονόματα των μηνών εν σ.[ελ.] 94. Ο συγγραφεύς ανώνυμος. Σελ. 107.
Αύξων αριθμός:
2
Αριθμός χειρογράφου:
00002
Ημερομηνία κατάθεσης:
5 Ιουλίου 1918.
Καταθέτης:
Αρχείον Λεξικού (Γλωσσικής Εταιρείας) αρ. 58.
Συλλογέας:
Κ. Πασαγιάννης.
Τόποι συλλογής:
Μάνη.
Τίτλος συλλογής:
Μανιάτικα μοιρολόγια εις σχ. 4ο σ. β + 150.
Θεματικές ενότητες:
188 εν συνόλω άσματα ποικίλα, μοιρολόγια.
Αύξων αριθμός:
3
Αριθμός χειρογράφου:
00003
Ημερομηνία κατάθεσης:
10 Ιουλίου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Χ. Π. Κορύλλος.
Τόποι συλλογής:
Πάτραι και τα πέριξ.
Τίτλος συλλογής:
Συλλογή παροιμιών Πατρών και των πέριξ επαρχιών εις σχ. 4ον σελ. 74.
Θεματικές ενότητες:
Παροιμίαι 1460, προλήψεις 7, κατάραι 4, αποτροπαί 2, άσμα 1, δίστιχα 3.
Αύξων αριθμός:
4
Αριθμός χειρογράφου:
00004
Ημερομηνία κατάθεσης:
11 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Αρχείον Λεξικού (Γλωσσικής Εταιρείας) αρ. 4.
Συλλογέας:
Συμεών Α. Μανασσείδης του εξ Αίνου.
Τόποι συλλογής:
Αίνος.
Τίτλος συλλογής:
Δημώδης γλωσσική ύλη συλλεγείσα υπό του ιερέως 1906. Εις σχ. 8ον σ. 267.
Θεματικές ενότητες:
Άσματα 160 μετά του μέλους πολλά, αινίγμ.[ατα] 81, δίστιχα 221, ευχαί 34, αποτροπαί 3, κατάραι 26, παροιμ.[ίαι] 454, παραμ.[ύθια] 4, παραδ.[όσεις] 4, ονόμ.[ατα] 405, ον.[όματα] μηνών 12, τοπων.[ύμια] 13, προλ.[ήψεις] 7, όρκοι 13, τροφή 1, παιδίον 8, παραμύθ.[ια] 4. [Γάμος, τελευτή, βίοι, λατρεία, μαντική, αστρολογία, μαγεία, φιλοσοφία].
Αύξων αριθμός:
5
Αριθμός χειρογράφου:
00005
Ημερομηνία κατάθεσης:
16 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Θεόφιλος Δ. Αθανασιάδης, τελειοφοίτου εκ Δραγαρίου της Ηπείρου.
Τόποι συλλογής:
Ζαγόρι.
Τίτλος συλλογής:
Συλλογή παροιμιών των χωρίων του Ζαγορίου της Ηπείρου. Εις σχ. 4ον ημίκλειστον σ.[ελ.] 47.
Θεματικές ενότητες:
Εν όλω παροιμ.[ίαι] 531, απευχή 1, ευχαί 3, πρόληψις 1.
Αύξων αριθμός:
6
Αριθμός χειρογράφου:
00006
Ημερομηνία κατάθεσης:
16 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Κ. Πασαγιάννης.
Τόποι συλλογής:
Μάνη.
Τίτλος συλλογής:
Μανιάτικα Μοιρολόγια. Εις 4ον εκ φύλλων 143.
Θεματικές ενότητες:
Εν συνόλω άσματα 211. [Μοιρολόγια].
Αύξων αριθμός:
7
Αριθμός χειρογράφου:
00007
Ημερομηνία κατάθεσης:
20 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Ε. Γ. Παππαμιχαήλ δημοδιδ.[ασκάλου]
Τόποι συλλογής:
Παλαιοχώριον Γλυπίας Κυνουρίας.
Τίτλος συλλογής:
Αινίγματα σχήμ. 4ον φύλλ.[α] 9.
Θεματικές ενότητες:
Αινίγματα 63.
Αύξων αριθμός:
8
Αριθμός χειρογράφου:
00008
Ημερομηνία κατάθεσης:
20 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Αχ. Σπυρόπουλος.
Τόποι συλλογής:
Λιβάρζι Καλαβρύτων.
Τίτλος συλλογής:
Συλλογή 25 παροιμιών εκ Λιβαρζίου των Καλαβρύτων. Σχήμ. 16ον, φύλλα (δελτία) 25.
Θεματικές ενότητες:
Παροιμίαι 25.
Αύξων αριθμός:
9
Αριθμός χειρογράφου:
00009
Ημερομηνία κατάθεσης:
20 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Δ. Ν. Σαραντόπουλος
Τόποι συλλογής:
Λακεδαίμων (Ξεροκάμπι).
Τίτλος συλλογής:
Παροιμίαι λαϊκαί. Σχήμ. 4ον φύλλ.[α] 2.
Θεματικές ενότητες:
Παροιμίαι 21, εις το τέλος προσθέτει και 10 λέξεις μετά της ερμηνείας των.
Αύξων αριθμός:
10
Αριθμός χειρογράφου:
00010
Ημερομηνία κατάθεσης:
20 Αυγούστου 1918.
Καταθέτης:
Ν. Γ. Πολίτης.
Συλλογέας:
Ευάγγελος Αντωνάτος δημοδιδ.[ασκάλου]
Τόποι συλλογής:
Κεφαλληνία.
Τίτλος συλλογής:
Συλλογή παροιμιών εκ Κεφαλληνίας. Σχήμ. 4ον φύλλ.[α] 5.
Θεματικές ενότητες:
Παροιμίαι 51.
Σύνολο Σελίδων: 443